kim jesteśmy

Doz fundacja

Wesprzyj nas

Przekaż 1 % podatku na DOZ Fundację

KRS 0000286305

Chcę pomóc Doz fundacja

Statut fundacji

S T A T U T

DOZ Fundacji dbam o zdrowie
tekst jednolity
uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej Fundacji
podjętą w dniu 20.12.2016 r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą DOZ Fundacja dbam o zdrowie, zwana w dalszej części "Fundacją", ustanowiona w toku 2007 w Warszawie przez Fundatora Spólkę Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi, działa na podstawie prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikującymi Fundację.

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 5

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundacja może tworzyć zakłady, oddziały oraz filie.

§ 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

Nadzór nad Fundacją w zakresie prawidłowości korzystania przez nią z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celami Fundacji są:

poprawa zdrowia ludności, zmniejszenie nierówności w dostępie do leczenia i opieki farmaceutycznej oraz farmakoterapii;

pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, w szczególności osobom starszym, rodzicom samotnie wychowującym dzieci, osobom przewlekle chorym oraz niepełnosprawnym;

prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym;

prowadzenie wszechstronnej działalności użytecznej, w tym podejmowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji, nauki i kultury;

współpraca ze środowiskiem farmaceutycznym i medycznym celem upowszechniania wysokich standardów opieki farmaceutycznej;

wspieranie idei wolontariatu pracowniczego.

§ 8

Fundacja realizuj e cele statutowe, o których mowa w § 7 poprzez:

nieodpłatną pomoc społeczną finansującą w całości lub w części zakup produktów leczniczych i materiałów medycznych oraz pomoc rzeczową osobom fizycznym jak i prawnym;

publikacje oraz organizowanie szkoleń i konferencji dla osób i organizacji, których praca i działanie są skierowane do osób potrzebujących znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;

organizowanie i finansowanie szkoleń, prelekcji i innych spotkań dotyczących edukacji zdrowotnej, profilaktyki i opieki farmaceutycznej;

przyznawanie i finansowanie stypendiów, nagród, wyróżnień oraz innych form wsparcia nauki.

Dla realizacji celu statutowego Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

85.5 l.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,

Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

58.11.Z Wydawanie książek,

58.13.Z Wydawanie gazet,

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,

21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami

i targowiskami,

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

63.11.Z

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,

73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych Mediach,

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

8 5 .59.B Pozostałe pozaszkolne tereny edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

Działalność paramedyczna,

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów.

Rozdział III. Organy Fundacji

§ 9

Stałymi organami Fundacji są:

Rada Nadzorcza,

Zarząd Fundacji.

Fakultatywnym organem doradczym Fundacji jest Rada Fundacji.

Nie można łączyć funkcji w poszczególnych organach Fundacji.

Rozdział IV. Rada Nadzorcza

§ 10

Rada Nadzorcza jest najwyższym organem stanowiącym, kontrolnym i nadzorującym fundacji.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Przy wykonywaniu statutowych kompetencji Rada Nadzorcza ma prawo:

wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji.

żądania od członków Zarządu Fundacji ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji.

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 członków powołanych za ich zgodą.

Radę Nadzorczą, w tym Przewodniczącego Rady, powoduje Fundator. Członek Rady Nadzorczej nie może:

pozostawać z Fundacją w stosunku pracy,

łączyć członkostwa w Radzie Nadzorczej z pełnieniem funkcji w Zarządzie

Fundacji

pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkiem zarządu Rady Nadzorczej.

Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. Członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego za takie przestępstwo.

Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację; z dniem złożenia rezygnacji członkostwo w Radzie ustaje.

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje społecznie z zachowaniem prawa zwrotu kosztów uczestniczenia w posiedzeniach w wysokości nie większej niż określona w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26 poz. 306 z późniejszymi zmianami).

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

§ 11

Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz innych spraw zastrzeżonych w Statucie należy:

ustalanie ogólnych kierunków działania Fundacji,

nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,

 wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji oraz członków Rady Fundacji,

dokonywanie zmiany celu Fundacji i jej Statutu,

powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,

dokonywanie bieżących i rocznych kontroli działalności Zarządu Fundacji, w szczególności prowadzonej działalności gospodarczej i gospodarki finansowej,

sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu Fundacji,

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie mu absolutorium,

decydowanie w sprawach łączenia bądź likwidacji Fundacji.

Do wiążącego podjęcia uchwał w sprawach wymienionych w punktach d) i j) wymagana jest większość dwóch trzecich głosów przy obecności dwóch trzecich składu Rady Nadzorczej.

§ 12

Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, Wiceprzewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący a w razie

jego nieobecności upoważniony przez niego członek Rady lub w braku takiego -członek wybrany przez Radę.

Dla ważności posiedzenia Rady Nadzorczej potrzebna jest obecność połowy członków Rady.

Rada Nadzorcza prezentuje swoje stanowisko w formie uchwał, zapadających zwykłą większością głosów jej członków obecnych na posiedzeniu chyba, że postanowienia niniejszego Statutu przewidują inaczej.

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

Bez odbycia posiedzenia mogą byś powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie.

§ 13

Na zaproszenie Rady Nadzorczej w jej posiedzeniach może uczestniczyć Prezes Zarządu Fundacji lub wyznaczony przez niego przedstawiciel i członkowie Rady Fundacji.

Do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą być zaproszone osoby

i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.

Rozdział V. Zarząd Fundacji

§ 14

Zarząd jest jedno lub wieloosobowy. Na czele Zarządu stoi Prezes powoływany i odwoływany, podobnie jak pozostali członkowie Zarządu, przez Radę Nadzorczą.

Pierwszy skład osobowy Zarządu Fundacji powołuje Fundator.

Członkowie Zarządu, w tym Prezes, powoływani są na czas nieokreślony.

Rada Nadzorcza może odwołać Członka Zarządu w każdym czasie.

Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.

Zasady wynagradzania członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

§ 15

Zarząd działa według Regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

Do podjęcia ważnych uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa.

§ 16

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone w niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej lub innych stałych organów Fundacji,

a w szczególności Zarząd:

organizuje i prowadzi działalność Fundacji zgodnie z jej statutem i obowiązującymi przepisami oraz odpowiada za realizacje jej celów,

reprezentuje Fundację na zewnątrz,

sprawuje zarząd majątkiem Fundacji łącznie z przyjmowaniem spadków, darowizn i zapisów,

tworzy i likwiduje przedstawicielstwa, oddziały, biura, zakłady, agencje i inne

jednostki, placówki Fundacji w kraju i za granicą, określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działalności, organy i ich kompetencje,

sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

dla oceny podejmowanych przez Zarząd działań może powoływać konsultantów,

prowadzi politykę kadrową, w tym określa wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia.

§ 17

Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w Warszawie lub w Łodzi.

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział VI. Rada Fundacji

§ 18

Rada Fundacji jest organem doradczym powoływanym fakultatywnie przez Fundatora.

Rada Fundacji składa się z nieograniczonej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.

Rada Fundacji działa zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą regulaminem.

Rada Fundacji przygotowuje i przedkłada programy działania Fundacji i opiniuje działalność Fundacji i Zarządu Fundacji, Rada Fundacji wyraża swoje stanowisko w formie pisemnej, chyba że przynajmniej 1/3 członków Rady uzna, że zachodzi konieczność zwołania posiedzenia.

Członkowie Rady Fundacji mogą być zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej lub Zarządu Fundacji.

Rozdział VII. Majątek i dochody Fundacji

§ 19

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 20.000,00 zł oraz mienie

nabyte w toku działania Fundacji.

Majątek Fundacji nie może być:

wykorzystywany w celu udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do Fundatora, jej członków, członków organów Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo z którymi związani

z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

przekazywany na rzecz Fundatora, jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

wykorzystywany na rzecz Fundatora, jej członków, członków organów

lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

Fundacja nie może na szczególnych zasadach nabywać towarów ani usług

od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, jej członkowie, członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

§ 20

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 21

Dochodami Fundacji są :

l) darowizny, spadki i zapisy otrzymywane zarówno z kraju, jak i zagranicy,

subwencje osób prawnych i fizycznych,

dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

odsetki bankowe oraz inne zyski kapitałowe (włączając dochody z uczestnictwa w funduszach powierniczych, dochody z obligacji, bonów skarbowych, itp.),

dochody ze zbiórek publicznych,

dochody z prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Dochody Fundacji mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację statutowego celu Fundacji.

§ 22

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia bezspornym jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. Przyjęcie spadku może nastąpić tylko z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział IX. Zmiana Statutu Fundacji

§ 23

Statut Fundacji i cel Fundacji mogą być zmienione. Zmiana Statutu dotycząca celu Fundacji, może polegać na poszerzeniu lub uzupełnieniu celu bez naruszenia jego istotnych założeń.

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu i celu Fundacji podejmuje Rada Nadzorcza

Rozdział X. Postanowienia końcowe

§ 24

W przypadku podjęcia prawomocnej uchwały Rady Nadzorczej o rozwiązaniu Fundacji, lub w razie likwidacji Fundacji na mocy ustawy w innym trybie, Rada Nadzorcza wyznacza jej likwidatora, określa sposób likwidacji Fundacji i przeznaczenia majątku Fundacji zgodnie z celami Fundacji.

§ 25

Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogtyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

Decyzje o przedmiocie połączenia podejmuje Rada Nadzorcza.