Granty

Ideą, która przyświeca Konkursowi Grantowemu jest zintensyfikowanie działań prowadzących do niwelowania barier w dostępie do leków. W tym celu nawiązujemy współpracę z innymi organizacjami ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Wierzymy, że podejmowane przez nie inicjatywy i bezpośredni kontakt z osobami najbardziej potrzebującymi, dają największy efekt!

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu DOZ Fundacja dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące. Tworząc wspólne budżety z lokalnymi organizacjami, przy współpracy aptek, możemy trafnie odpowiadać na indywidualne potrzeby osób chorych.

Celem konkursu jest także propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między sobą, a także podejmowaniem współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.

Obecnie trwa nabór wniosków do 8 edycji Konkursu Grantowego.

Do współpracy zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje społeczne oraz inne instytucje działające w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu DOZ Fundacja dbam o zdrowie dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące oraz podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków.

Pula środków przeznaczona na realizację VIII edycji wynosi 1 milion złotych.
Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu: 100.000,00 zł.
Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt.

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2020 roku (decyduje data wpływu do Fundacji!).
Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.
Pliki do pobrania:
Wniosek
Sprawozdanie Częściowe
Sprawozdanie Końcowe

Koordynator konkursu:
Zbigniew Szewczyk
zbigniew_szewczyk@fundacja.doz.pl
tel. 42 200 75 50


Dotychczas rozstrzygnęliśmy 7 Edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

VII Edycja Konkursu Grantowego – 2019 r.
582 500 zł – kwota wsparcia organizacji i instytucji
45 laureatów konkursu
10 576 beneficjentów indywidualnych

VI Edycja Konkursu Grantowego – 2018 r.
657 400 zł – kwota wsparcia organizacji i instytucji
49 laureatów konkursu
10 482 beneficjentów indywidualnych

V Edycja Konkursu Grantowego – 2017 r.
570 700 zł – kwota wsparcia organizacji i instytucji
59 laureatów konkursu
10 662 beneficjentów indywidualnych

IV Edycja Konkursu Grantowego – 2015 r.
1 842 200 zł – kwota wsparcia organizacji i instytucji
100 laureatów konkursu
21 820 beneficjentów indywidualnych

III Edycja Konkursu Grantowego – 2014 r.
1 000 800 zł – kwota wsparcia organizacji i instytucji
71 laureatów konkursu
16 644 beneficjentów indywidualnych

II Edycja Konkursu Grantowego – 2013 r.
1 327 350 zł – kwota wsparcia organizacji i instytucji
72 laureatów konkursu
8 385 beneficjentów indywidualnych

I Edycja Konkursu Grantowego – 2012 r.
600 000 zł – kwota wsparcia organizacji i instytucji
34 laureatów konkursu
8 578 beneficjentów indywidualnych

Inicjując projekt RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! chcieliśmy dotrzeć do osób najbardziej potrzebujących. Z pomocą i wiedzą przyszli nam farmaceuci, którzy to jako pierwsi zwrócili uwagę na problem - coraz więcej osób rezygnowało z wykupienie recept, właśnie ze względu na brak środków finansowych, co skutkowało ograniczeniem lub zaprzestaniem leczenia. Corocznie, od sześciu lat, dzięki projektowi  RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! i uczestniczącym w nim organizacjom pomoc otrzymują tysiące osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W dotychczasowych edycjach przekazano potrzebującym blisko 14 mln zł. Jednak mimo działań pomocowych, utrudniony dostęp do prawidłowej farmakoterapii dla osób w trudnej życiowej sytuacji jest problemem społecznym, z którym nadal wspólnie chcemy się zmierzyć.

Zapraszamy wszystkie apteki w Polsce do wsparcia projektu grantowego. Razem naprawdę możemy więcej!

WYSZUKIWARKA